Wopcke Jarichs

Wopcke Jarichs

Leeuwarden, huwelijken 1607
Vermelding: Ondertrouw op 21 februari 1607
Man : Wopcke Jarichs afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Auckien Feyckes afkomstig van Beetsterzwaag
Opmerking : hij is weduwnaar van Metke Dircks1

Leeuwarden, huwelijken 1607
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 maart 1607
Man : Wopcke Jarges afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Auckien Feyckes afkomstig van Beetsterzwaag
Opmerking : zij is weduwe van P. Tzijaardts2

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1608
Dopeling: Ritske
Gedoopt op 22 januari 1608 in Leeuwarden
Kind van Wopcke Jarichs en niet genoemde moeder3

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1610
Dopeling: Feicke
Gedoopt op 11 april 1610 in Leeuwarden
Kind van Wopcke Jarrichs en niet genoemde moeder4

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1613
Dopeling: Voske
Gedoopt op 2 juli 1613 in Leeuwarden
Dochter van Wopcke Jarrychs, hopman en niet genoemde moeder5

Nummer: 558
Signatuur: y11; 293
Datum: 1599/02/21
Inventarisant: Metcke (Elisabeth) Dircksdr. (Bruneels)
Eerste echtgenoot: Francoijs Bruneel
Tweede echtgenoot: Wopcke Jarichs
Beroep tweede echtgenoot: Hopman der stad
Opmerking: Metcke Dircks alias Elisabeth Bruneels. Identificatie e1 m.b.v. index.6

Nummer: 1151
Signatuur: y27; 663
Datum: 1625/10/05
Inventarisant: Wopcke Jarigs
Beroep inventarisant: Ontvanger van de koeschatting
Eerste echtgenote: Tijam Joannesdr.
Tweede echtgenote: Metke Dirxdr.
Derde echtgenote: Auck Feijckedr.7

Auck Fijceksdr en Wopke Jarichsz, burger en coopman, echtelieden alhier. 1614 Januarij 7. Schuldbekentenis (f 960,—) tersaecke coop van negen last ende darde halff lopen rogge, verschuldigd aan Bruijn Gijsbertsz, burger en coopman binnen Harlingen.8

Auck Martensdr en Jan Harmensz, echtelieden alhier. 1618 Decembris 28. Schuldvordering (500,— goudguldens) op Reijnner Hardusz en Doed Alhertsdr, echtelieden te Waexens in Dongeradeel. Ter meerdere securiteit van bovenstaande personen hebben Wopcke Jarichsz, rentemeester der geetelijke goederen binnen Leuwarden alhier, en zijn zoon Jarich Wopkisz, notaris publicus, alhier, zich tot borgen gesteld voor Reijnner Hardusz en Doed Albertsdr voornoemd, tersaecke vordering ad 500,— goudguldens, die bovenstaande personen te vorderen hebben van laatstgenoemde personen. N.B. Deze acte is gecasseerd 4 Junij 1628.9

Auckien Feijckesz, weduwe Wopcke Jarichsz, binnen Leeuwarden. 1628 Maij 1. Schuldvordering (f 500,—) tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Hiltie Douwesdr, weduwe van wijlen dr Lamberto Adio, in levene advocaet voor den hove van Frieslandt, burgemeester en pensionarius der stede Leeuwarden, binnen Leeuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 9 Maij 1629.10

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License