Jacobus Revius

Jacobus Revius

Dongjum:
1644. Jacobus Revius, broerszoon van Jacobus Revius lid der Dordsche Synode en een der 8 overzieners van de vertaling van het Oude Testament- te Leiden in 1633 en 34 en laatst als regent van het theologisch collegie te Leiden overleden in 1658 oud 72 jaren, broeder van Richard te Bathmen, is als kandidaat, ofschoon door een tweede partij de kandidaat Vilt Henricus Faber, naderhand predikant te Wijnaldum, beroepen was, geapprobeerd den 27 Mei en, verroepen naar Kubaard, gedimitteerd den 1 Maart 1647.
Kubaard en Waaxens:
1647. Jacobus Revius, Jacobus broers zoon, Rich. broeder, is beroepen van Dongjum., geapprobeerd den 1 Maart, verroepen naar Holwerd, en gedimitteerd den 22 Mei 1656.
Holwerd:
1656. Jacobus Revius, Jac. broerszoon, Rich. broer, beroepen van Kubaard c. a. , daar gedimitteerd den 22 Mei, vond hier 222 lidmaten ; hij is bij de klassis van Dokkum geapprobeerd den 12 Mei „om redenen in deze plaatse considerabel, zonder nochtans dat dit exempel zal getrocken worden in praejudicie van 's Lands resolutie;" hij overleed te Makkum in Januarij 1681 , (op de Verg. der deputaten den 17 Januarij 1681 is zijn dood bericht, en de Ie vac. beurt bepaald op 30 Januarij) waar hij een zijner zonen, daar notaris zijnde, bezocht, die in eene besmettelijke ziekte bezweek ; de vader volgde hem 4 dagen daarna , en beiden werden tegelijk begraven in de kerk te Franeker.1

Leeuwarden, huwelijken 1646
Vermelding: Ondertrouw op 10 april 1646
Man : Jacobus Revius afkomstig van Dongjum
Vrouw : Lijsbettie Tieerdts afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is predikant2

Leeuwarden, huwelijken 1646
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1646
Man : Jacobus Revius afkomstig van Dongjum
Vrouw : Lijsbettie Tieerdts afkomstig van Leeuwarden3

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1647
Dopeling: Vibrandus
Gedoopt op 19 september 1647 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder4

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1649
Dopeling: Tieerd
Gedoopt op 11 maart 1649 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder5

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1651
Dopeling: Gerardus
Gedoopt op 27 april 1651 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder6

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1654
Dopeling: Jillis
Gedoopt op 5 februari 1654 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder7

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1656
Dopeling: Sibren
Gedoopt op 9 maart 1656 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder8

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1660
Dopeling: Börrijt
Gedoopt op 30 september 1660 in Holwerd
Kind van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder9

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1662
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 25 december 1662 in Holwerd
Kind van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder10

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1664
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 17 januari 1664 in Holwerd
Kind van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder11

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Lutcher
Gedoopt op 29 juli 1666 in Holwerd
Dochter van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder12

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1669
Dopeling: Idcke
Gedoopt op 13 juni 1669 in Holwerd
Kind van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder13

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1674
Dopeling: Maria
Gedoopt op 26 juli 1674 in Holwerd
Dochter van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder14

Nummer: 2805
Signatuur: y71; 160
Datum: 1694/11/05
Inventarisant: Lijsbettie Rossum
Eerste echtgenoot: Jacobus Revius
Beroep eerste echtgenoot: Predikant te Holwerd15

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License