Theotardus Revius

Theotardus Revius

Makkum:
1674. Theotardus (Tjeerd) Revius, Jacobus zoon te Holwerd , Richard broerszoon te Bathmen , is als kandidaat bevestigd den 4 October , verroepen naar Holwerd en gedimitteerd den 1 Mei 1682.
Holwerd:
1682. Theotardus (Tjeerd) Revius, Jac. zoon, Rich. broerszoon , beroepen van Makkum c. a., geapprobeerd den 24 April 1682, tot lid der klassis aangenomen den 29 Mei, daar gedimitteerd den 1 Mei, werd , kort na zijne komst hier, tot veldprediker aangesteld, en was in 16891 wederom in dienst bij 't leger ; hij overleed te Brussel, in 't allerlaatst van September, waar hij ook begraven is in een tuin. Zie klassis van Dokkum bladz. 124.2

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1649
Dopeling: Tieerd
Gedoopt op 11 maart 1649 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder3

Wonseradeel, huwelijken 1676
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juni 1676 in Makkum
Man : Theotardus Revius afkomstig van Makkum
Vrouw : Helena Harconis afkomstig van IJlst
Opmerking : hij is predikant4

IJlst, huwelijken 1676
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juni 1676
Man : Theotardus Revius afkomstig van Makkum
Vrouw : Haleena Harconis afkomstig van IJlst
Opmerking : getrouwd te Makkum, hij is bedienaar des Goddelijken Woords5

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1677
Dopeling: Arnoldus
Gedoopt op 14 augustus 1677 in Makkum
Zoon van Theotardus Revius, predikant en niet genoemde moeder6

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1679
Dopeling: Jacobus
Gedoopt op 17 augustus 1679 in Makkum
Zoon van Theotardus Revius, predikant en niet genoemde moeder7

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1682
Dopeling: Susanne
Gedoopt op 12 maart 1682 in Makkum
Dochter van Theotardus Revius, predikant en niet genoemde moeder8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License