Jacobus Revius

Jacobus Revius

Anjum
1715. Jacobus Revius, kleinzoon van Jac. te Holwerd, en misschien zoon van Theotardus of Tjeerd te Makkum en Holwerd , hier als kandidaat beroepen , nam , verroepen naar Ee en Engwierum , afscheid den 31 Mei 1739.
Ee
1739. Jacobus Revius, kleinzoon van Jac., beroepen van Anjum, deed zijn intreerede den 7 Junij, en overleed den 30 Junij 1747.1

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1678
Dopeling: Auckien
Gedoopt op 8 september 1678 in Rinsumageest
Dochter van Henricus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder2

Dokkum, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1709
Man : Jacobus Revius afkomstig van Dokkum
Vrouw : Aukje Schregardus afkomstig van Dokkum
Opmerking : hij is predikant3

Dokkum, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1709
Man : Jacobus Revius afkomstig van Dokkum
Vrouw : Aukje Schregardus afkomstig van Dokkum
Opmerking : hij is predikant4

Dokkum, dopen, doopjaar 1713
Dopeling: Wijbrandus
Gedoopt op 8 maart 1713 in Dokkum
Zoon van Revius, predikant en niet genoemde moeder5

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1716
Dopeling: Wibrandus Jacobus
Gedoopt op 15 maart 1716 in Anjum
Zoon van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder6

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1718
Dopeling: Lysbetje
Gedoopt op 7 augustus 1718 in Anjum
Dochter van Jakobus Revius, predikant en niet genoemde moeder7

Stemkohier 1728 Anjum (Oostdongeradeel) Stem nr. 45, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Pastorie van Anjum, eigenaar; Ds. Revius, gebruiker.8

Quotisatie:wed. ds. Revius, Oostdongeradeel, Ee; arme wedue, volw: 2, Aanslag: 6-16-09

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License