Henricus Schregardus

Henricus Schregardus

Rinsumageest:
1663. Henricus Schregardus, geboren te Franeker in 1636, was Med. Dr. en kandidaat. Zijn beroep is geapprobeerd den 3 Augustus 1663, en 2 leden zijn gecommitteerd tot bevestiging'; hij is tot lid der klassis aangenomen den 7 September, verroepen naar Dokkum, geapprobeerd en gedimitteerd den 16 April 1683.
Dokkum:
1683. Henricus Schregardus, Med. Dr., is in plaats van Samplonius beroepen van Rinsumageest c. a., geapprobeerd en gedimitteerd den 16 April. Volgens besluit der Heeren Gedeputeerde Staten van den 17 Julij 1687 , is hem toegestaan , ingevolge zijn diploma, als Med. Dr. te ageeren ter tijd en zoolang als bij daardoor niet verhinderd wordt in zijne bediening'. Hij is overleden den 6 Junij 1702, in het 67ste jaar zijns ouderdoms1, en begraven in de kerk te Rinsumageest, volgens grafsteen. Van zijne 6 nagelaten kinderen overleed één in middelmatigen ouderdom ; de overigen bereikten hooge jaren ; twee 75 en drie 80 en daarboven23

Ds en Dr.med.
Zijn ouders zijn tot nu toe onbekend, de namen zouden Hans (Johannes) en Grietje (Margriet) kunnen zijn gezien de vernoeming van de kinderen. Maar geen enkel bewijs is geleverd.

Franeker, huwelijken 1663
Vermelding: Proclamatie op 11 juli 1663
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Franeker
Vrouw : Feyckien Luitinga afkomstig van Franeker
Opmerking : medisch doctor en theologisch candidaat4

Franeker, huwelijken 1663
Vermelding: Attestatie afgegeven op 19 juli 1663
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Franeker
Vrouw : Feickien Luitinga afkomstig van Franeker
Opmerking : medisch doctor5

Dopeling: Margrietje Schregardus
Gedoopt op 28 februari 1664 in Rinsumageest
Dochter van Henricus, pastor en niet genoemde moeder6

Leeuwarden, huwelijken 1673
Vermelding: Ondertrouw op 24 januari 1673
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Hiltje Wolters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is dominee7

Leeuwarden, huwelijken 1673
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 februari 1673
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Hiltje Wolters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is weduwe van Tjeerd Rossum8

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1674
Dopeling: Wouter
Gedoopt op 10 mei 1674 in Rinsumageest
Zoon van Hendrickes Schregardus, predikant en niet genoemde moeder9

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1676
Dopeling: Joannis
Gedoopt op 13 februari 1676 in Rinsumageest
Zoon van Hendrickis Schregardus, predikant en niet genoemde moeder10

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1678
Dopeling: Auckien
Gedoopt op 8 september 1678 in Rinsumageest
Dochter van Henricus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder11

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1681
Dopeling: Frederick
Gedoopt op 10 april 1681
Zoon van Schregardus, predikant en niet genoemde moeder12

Dokkum, dopen, doopjaar 1683
Dopeling: Isaack
Gedoopt op 7 november 1683 in Dokkum
Zoon van H. Schregardus, predikant en niet genoemde moeder13

Dokkum, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Feickjen
Gedoopt op 18 april 1686 in Dokkum
Dochter van Henricus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder14

Dokkum, dopen, doopjaar 1688
Dopeling: Henricus
Gedoopt op 4 november 1688 in Dokkum
Zoon van Henricus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder15

Stemkohier 1698 Nes (Westdongeradeel) Stem nr. 28, Paesens wal, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Wolfgangh (WOLFGANG) te Den Haag, eigenaar voor 1/2
Ds. H. Schregardus, predikant te Dokkum, eigenaar voor 1/2
Symen (SIEMEN) Jilderts (JILLERTS), gebruiker.16

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License