Hiltje Hendriks Schregardus

Hiltje Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1771 in Aalsum
Man : Bauke Sybrens afkomstig van Westerstreek
Vrouw : Hiltje Hendriks Schregardus afkomstig van Aalsum
Opmerking : zij met attestatie van Bornwird1

Leeuwarderadeel overlijden/begraven 1811
Overleden: Hiltje Hendriks Schregardus, oud 64 jaar
Datum : 14 augustus 1811
Plaats : Lekkum
Opm. : De overledene laat zes kinderen en acht kleinkinderen na2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License